Uw privacy

Privacy bescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op www.kiezenvoortechnologie.nl, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Platform Bèta Techniek respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Kiezen voor Technologie databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Kiezen voor Technologie Website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van Kiezen voor Technologie en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Kiezen voor Technologie Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Platform Bèta Techniek in staat te stellen de Kiezen voor Technologie Website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Kiezen voor Technologie Website gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Toepasselijk Recht

De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Kiezen voor Technologie Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.