Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Platform Beta Techniek, gevestigd op de Lange Voorhout 20, 2501 CN te Den Haag, info@platformbetatechniek.nl Nummer KvK: 27173605 Statutair gevestigd te Den Haag. Toegang tot en gebruik van de Kiezen voor Technologie Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Kiezen voor Technologie Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Kiezen voor Technologie Website(www.kiezenvoortechnologie.nl) en alle andere sites van Bedrijfsnaam en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Kiezen voor Technologie Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Kiezen voor Technologie Website stemt u in met deze voorwaarden. De Kiezen voor Technologie Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Bedrijfsnaam en haar dochterondernemingen en diensten en produkten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Kiezen voor Technologie Website bekende gegevens. Bedrijfsnaam kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Bedrijfsnaam instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Bedrijfsnaam kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Kiezen voor Technologie Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om de Kiezen voor Technologie Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Bedrijfsnaam en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Kiezen voor Technologie Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Kiezen voor Technologie Website . Links De Kiezen voor Technologie Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Bedrijfsnaam evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom

Bedrijfsnaam en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd. Cookies zijn stukjes software die wij naar uw Internet browser sturen. Deze Internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd. Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.